EN | CS
Mezinárodní sbor adventistů
Praha-Lhotka

Čemu věříme

Milí přátelé,
rádi bychom vás oslovili, protože toužíme po tom, abychom představili a zviditelnili skutečné hodnoty, které nám jsou k dispozici. Jen je vidět. Jen si jich všimnout. Bible přináší naději. Naději, že s námi je Bůh, kterého Ježíš nazýval svým a našim Otcem. Je mu líto, že tuto skutečnost přehlížíme. On nás miluje, jak jen Otec může milovat své děti. A tam, kde je Otec, tam je i domov a ten domov, v Božím věčném království čeká na nás. Každý, kdo se začetl do Bible, hlavně do Nového zákona, ten si musel všimnout toho, že přijetím Ježíše Krista přijímáme tuto naději.

Církev adventistů sedmého dne je křesťanská církev. Patří do protestantského proudu církví. Jejím hlavním mottem je žít jako Ježíš Kristus. Proto se hlásíme ke křesťanství a věříme, že Ježíš přišel na tuto zem. Žil zde, zemřel na kříži a tak nás vykoupil. Třetího dne vstal z mrtvých, podle dávných proroctví. Potom se ukázal apoštolům a před jejich zraky odešel do nebe, do svého království. Podle jeho slibů očekáváme jeho návrat na naši Zem.

Ve společenství, které je otevřeno všem lidem, chceme jednat jako On. Ježíš se setkával s lidmi. Chtěl jen jejich dobro. Projevoval jim soucit a naplňoval jejich potřeby. Získával si jejich důvěru a zval je, aby ho následovali.

Proto je do našeho společenství zván každý, kdo touží prožít něco více, než co je běžnou nabídkou dneška.

Bohem požehnaný život přejí Loderovi J+H

Adventisté sedmého dne spolu se všemi křesťany zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka se svobodnou vůlí. Člověk se však od Boha odvrátil. Bůh jako milující otec se rozhodl udělat všechno pro to, aby člověku pomohl najít cestu zpět.

V lednu 2023 oslavil sbor Praha - Lhotka 22 let svého trvání. Zakládajícími členy byly členové sboru Praha Vinohrady.

Adventisté v ČR

 

Partneři